பாதாள உலகம்

0
172

(Mohamed Nizous)

ஒருவர் நடத்த
ஒருவர் கடத்த
கோடிக் கணக்கில்
தேடலாம் ஆடலாம்

ஒருவர் சொல்ல
ஒருவர் கொல்ல
இருளின் உலகில்
போடலாம் தேடலாம்

கட்டுப் பணத்துக்காய்
கெட்டுப் போவார்கள்
வெட்டிக் கொள்வார்கள்
சுட்டும் கொல்வார்கள்
பணத்துக்காய் பாதகங்கள்
செய்து திரிவோர்கள்
பிணத்துக்கும் ஆளின்றி
பிறகு கிடப்பார்கள்

சொத்தி உபாலீக்கள்
சுனில் பாஜீக்கள்
கெத்தாய் வாழ்ந்தோர்கள்
கெதியாய் மறைந்தார்கள்.
சில நாட்கள் ஆடிய பின்
சீக்கிரம் மறைவார்கள்
இது போல வாழ்ந்ததனால்
என்ன கண்டார்கள்?

பின்னால் இருப்பார்கள்
பிரபலத் தலைவர்கள்
பின்னல் ஏதுமென்றால்
பிணையில் எடுப்பார்கள்
அநியாயம் பல செய்து
அவ்டியில் போவதிலும்
வெறுப்பின்றி வாழ்ந்திங்கு
செருப்பின்றி செல்லல் மேல்

LEAVE A REPLY