மூன்றாம் தவணைக்காக பாடசாலைகள் மீண்டும் நாளை ஆரம்பம்

0
198

thumb_large_school_3இரண்டாம் தவணை விடு­மு­றைக்­காக மூடப்­பட்ட நாட்­டி­லுள்ள தமிழ் – சிங்­கள அர­ச­பா­ட­சா­லைகள் நாளை 31ஆம் திகதி புதன்­கி­ழமை மீண்டும் கல்­விச்­செ­யற்­பா­டு­க­ளுக்­காக திறக்­கப்­ப­டு­கின்­றன.

இப்­பா­ட­சா­லை­களில் கடந்­த­த­வணை இறு­திநாள் வரை இரண்டாம் தவ­ணைப்­ப­ரீட்­சைகள் நடை­பெற்­ற­தனால் அத்­த­வ­ணைக்­கான மாணவர் முன்­னேற்­ற­ அ­றிக்­கையை வழங்­க­மு­டி­யாத சூழ்­நி­லைக்கு பாட­சா­லைகள் தள்­ளப்­பட்­டி­ருந்­தன.

மூன்றாம் தவ­ணைக்­காக மேற்­படி பாட­சா­லைகள் நாளை 31ஆம் திகதி மீண்டும் திறக்­கப்­படும். இதே­வேளை நாட்­டி­லுள்ள முஸ்லிம் பாட­சா­லைகள் நோன்­புப்­பெ­ருநாள் விடு­மு­றைக்­காக கடந்த 06.06.2016முதல் 06.07.2016வரை மூடப்­பட்­டி­ருந்­தன. கல்­விச்­செ­யற்­பா­டு­க­ளுக்­காக கடந்த 11ஆம் திகதி மீண்டும் திறக்­கப்­பட்­டன. இரண்­டாம் ­த­வ­ணைக்­கான விடு­முறை 12.08.2016இல் விடப்­பட்டு மீண்டும் மூன்­றாம் ­த­வ­ணைக்­காக 22.08.2016இல் திறக்­கப்­பட்­டமை குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

க.பொ.த.உயர்தரப் பரீட்சை இடம்பெற்ற மற்றும் மதிப்பீடு இடம்பெறுகின்ற முஸ் லிம் பாடசாலைகளின் தவணைகள் விதி விலக்கானவை.

LEAVE A REPLY