திறந்த பல்கலைக் கழகத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன

0
478

சமூக விஞ்ஞானத்தில் சான்றிதழ் கற்கைநெறி, சமூக விஞ்ஞானத்தில் கலைமானி இளைஞர் அபிவிருத்தியில் டிப்ளோமா ஆகிய கற்கைகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

LEAVE A REPLY